وب۳ چیست و چرا مهم است؟

وب 3.0 آینده ای را فراهم می کند که در آن کاربران و ماشین های توزیع شده قادر به تعامل با داده ها، ارزش ها و سایر طرف های مقابل از طریق بستری از شبکه های همتا به همتا بدون نیاز به اشخاص ثالث باشند.