یادگیری انتقالی چیست و چه کاربردی در یادگیری ماشین و یادگیری عمیق دارد؟

انتقال یادگیری عبارت است از استفاده مجدد از مدلی که قبلاً آموزش داده شده در یک مسئله‌ی جدید. این تکنیک کاربردهای زیادی در یادگیری عمیق پیدا کرده زیرا می تواند شبکه های عصبی عمیق را با مقدار کمی داده‌‌های برچسب‌گذاری شده آموزش دهد.